Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect voor coaching heeft aangemeld voor het volgen van persoonlijk trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepstraining, clinic of andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de groepstraining, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant, per automatische incasso of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Teun Geurts Coaching, daarbij zullen de kosten die Teun Geurts Coaching in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening van de deelnemer komen.

Artikel 4 – Trainingsprogramma
Op Teun Geurts Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven en/of een persoonlijk trainingsprogramma wordt gevolgd door de deelnemer.

Artikel 5 – Verantwoording en gedragsregels

  1. Deelname aan activiteiten van Teun Geurts coaching geschiedt geheel op eigen risico. Teun Geurts coaching stelt zich dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en blessures voortvloeiend uit deelname aan de aangeboden sportactiviteiten. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en volg je op voor eigen risico.
  2. Teun Geurts coaching is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan tijdens een door Teun Geurts coaching georganiseerde activiteit.
  3. Indien de deelnemer gezondheidsklachten heeft of om een andere reden twijfelt aan deelname, wordt er advies ingewonnen bij een arts en wordt dit altijd gemeld bij de organisatie.
  4. Tijdens deelname aan één van de sportactiviteiten dient u correcte sportkleding te dragen.
  5. Wangedrag wordt niet getolereerd en geeft Teun Geurts coaching het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de deelnemer voor toekomstige activiteiten uit te sluiten. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan: onfatsoenlijk gedrag, het gebruik van stimulerende middelen, agressie zowel verbaal als non-verbaal, discriminatie, roken en vervuilen van de omgeving.

Artikel 6 – Trainingsbegeleiding

  1. Deelname aan Teun Geurts coaching’s trainingsbegeleiding geschiedt geheel op eigen risico. Teun Geurts coaching stelt zich dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en blessures voortvloeiend uit volgen van de aangeboden begeleiding. Trainingsadviezen zijn een leidraad.
  2. Teun Geurts coaching verzorgt uw individuele trainingsprogramma op afstand, welke eens periodiek volgens de overeenkomst worden gemaakt via Google Spreadsheets.
  3. De schema’s vormen een leidraad voor uw trainingen en zijn gebaseerd op inspanningsverplichtingen. De schema’s bieden geen garanties voor resultaten.
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en invullen van de schema’s. Indien de u gezondheidsklachten heeft of om een andere reden twijfelt aan het schema, wordt er advies ingewonnen bij een arts en wordt dit altijd gemeld bij Teun Geurts coaching en via het deel van het schema dat u zelf invult.

Artikel 7 – Ontbinding, annulering en afmelding
Teun Geurts coaching werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden voor een persoonlijke trainingsafspraak kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende trainingsafspraak. De trainingsafspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Teun Geurts coaching de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende persoonlijke trainingsafspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Teun Geurts coaching en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Teun Geurts coaching en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Teun Geurts coaching. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Teun Geurts coaching om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.